Plan managerial

AN ŞCOLAR 2012 – 2013

Motto:             

 ,, Cu răbdare şi pricepere să dăm copiilor o minte chibzuită, un ideal de viaţă potrivit Neamului nostru”

Simion Mehedinţi

 

1. ARGUMENT

În conceperea planului managerial, pentru anul şcolar 2012-2013, am avut în vedere direcţiile reformei învăţământului românesc, rezultate din documentele MECTS, direcţiile stabilite prin Planul managerial al ISJ Călăraşi, Planul de acţiune al scolii 2009-2013, şi analiza SWOT, rezultată din Raportul general privind starea şi calitatea educaţiei furnizată în Liceul Tehnologic Transporturi Auto în anul şcolar 2011-2012.

Prezentul Plan managerial este în acord cu viziunea şi misiunea şcolii, cu cerinţele Legii privind asigurarea calităţii în educaţie, cu Recomandarea Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene privind competenţele cheie din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii şi are ca deziderat atingerea idealului educaţional, legiferat în Legea Educaţiei Naţionale:

Idealul educaţional al sistemului de învăţământ constă în dezvoltarea liberă, integrală si armonioasă a individualităţii umane, personalităţii umane şi în asumarea unei scale de valori necesare pentru construcţia unei economii şi societăţi a cunoaşterii.

2.  MISIUNE

Misiunea unităţii şcolare – cunoscută şi asumată de către toate grupurile de interese reprezentate în şcoală de profesori – elevi – părinţi şi autoritatea locală, agenţi economici, ONG-uri constă în concentrarea eforturilor pentru ca elevii să dobândească o pregătire generală bună, cunoştinţe aprofundate, competenţe necesare inserţiei sociale şi deprinderi de muncă intelectuală şi profesională pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii, pornind de la documentele educaţionale în vigoare.

3.    VIZIUNE

Şcoala noastră, împreună cu toţi factorii educaţionali, asigură tuturor elevilor  proveniţi din mediu multicultural, şanse egale de studiu, protecţie socială, dezvoltare intelectuală şi a carierei într-o EUROPĂ UNITĂ, prin întărirea şi diversificarea la turii formative a procesului educaţional.

4. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN

Diagnoza mediului intern:

Puncte tari

 • personal didactic şi auxiliar competent, calificat (sursa:statisticile şcolii);
 • parteneriate viabile şi eficiente ;
 • conectare la Internet 24 ore pe zi (sursa:evidenţă contabilă);
 • resurse extrabugetare puternice(sursa:evidenţă contabilă) ;
 • existenţa în şcoală a unui psiholog (sursa:contract de muncă);
 • autori de standarde de pregătire, curriculum, metodişti şi formatori în rândul cadrelor didactice (sursa:statisticile şcolii).
 • preocupare constantă pentru promovarea imaginii şcolii (Sursa: Materialele promoţionale realizate, Dovezi ale vizitelor şi acţiunilor desfăşurate în şcoală: fotografii, filme).
 • existenţa a două autoturisme dacia, un camion cu remorcă;
 • infrastructura educaţională (baza didactico-materială, mijloace de învăţământ), existentă şi în curs de dezvoltare

Puncte slabe

 • nivel scăzut al pregătirii iniţiale a elevilor
 • nivel scăzut al interesului manifestat de părinţi faţă de problemele şcolii, mulţi părinţi fiind plecaţi în străinătate
 • reticenţa cadrelor didactice în aplicarea metodelor active de învăţare
 • absenteism ridicat în rândul elevilor din învăţământul obligatoriu;
 • populaţia şcolară provenită din familii cu venituri mici
 • neimplicarea cadrelor didactice în proiecte cu finanţare europeană (sursa ; statisticile şcolii);

Diagnoza mediului extern:

Oportunităţi

 • domenii de pregătire profesionale aparţinând sectoarelor economice prioritare în zonă
 • organizarea acţiunii „Bursa locurilor de muncă” în parteneriat cu Filiala Întreprinderile Mici şi Mijlocii – Călăraşi şi AJOFM
 • disponibilitatea agenţilor economici pentru dezvoltarea parteneriatului cu şcoala, susţinerea elevilor prin acordare de burse, sponsorizări pentru şcoală
 • programele cu finanţare europeană (Sursa: www.infoeuropa.ro)
 • gradul de implicare a comunităţii locale în susţinerea procesului de învăţământ
 • necesitatea formării continue a adulţilor

 

Ameninţări

 • scăderea populaţiei şcolare în următorii 10 ani datorită scăderii ratei natalităţii cu ritm de 3% pe an;
 • orientare şcolară a absolvenţilor de gimnaziu realizată superficial, bazată pe idei preconcepute;
 • dezinteresul manifestat de majoritatea părinţilor faţă de şcoală
 • delicvenţa juvenilă
 • migraţia forţei de muncă calificată spre ţările europene dezvoltate
  • dificultăţi de integrare socio – profesională a absolvenţilor;
  • resurse bugetare insuficiente (Sursa: Bugetul de venituri şi cheltuieli);
  • lipsa de autonomie a şcolilor în selectarea personalului (Sursa: Legislaţia în vigoare);
  • creşterea efectivului obligatorium de elevi al clasei cu efecte şi consecinţe asupra calităţii actului educaţional

5. ŢINTELE STRATEGICE

Din corelarea punctelor slabe cu ameninţări rezultă următoarele ţinte strategice

1. Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii si al clasei

2. Combaterea absenteismului şi abandonului şcolar

3. Diminuarea eşecului şcolar

4. Crearea unui climat de siguranţă fizică şi psihică

5. Creşterea procentului de integrare profesională a absolvenţilor

6.Dezvoltarea şi modernizarea continuă a bazei materiale a şcolii

Întrucât ţintele strategice, stabilite prin PAS pentru perioada 2009-2013, la preluarea mandatului managerial, au fost atinse într-o mare măsură, respectiv, prin noua abordare a sistemului de învăţământ, în actualul context politic, economic, social, tehnologic, pentru anul şcolar 2012-2013, ne propunem ca temă generală CALITATEA, stabilind următoarele priorităţi: PUNCTUALITATE, RESPONSABILITATE, PREZENŢA ACTIVĂ, SIGURANŢA, PERFORMANŢA

 

6. OPŢIUNILE STRATEGICE

              Din corelarea punctelor tari cu oportunităţile constatate în diagnoză, dar urmărind şi punctele slabe şi evitarea ameninţărilor, rezultă opţiunile strategice. Principalele opţiuni strategice sunt orientate spre următoarele domenii funcţionale: dezvoltarea curriculară, dezvoltarea resurselor umane, atragerea resurselor financiare şi dezvoltarea bazei materiale, dezvoltarea relaţiilor comunitare

I. DOMENIUL FUNCŢIONAL: CURRICULUM

Obiective:

 1. Asigurarea calităţii educaţiei prin oferirea programelor de educaţie care să satisfacă aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele de calitate.
 2. Cunoaşterea si aplicarea documentelor de politică educaţională si a finalităţilor, pe cele 3 niveluri de şcolarizare, urmărind modificările legislative
 3. Îmbunătăţirea calităţii procesului de predare – învăţare – evaluare, asigurarea şanselor egale tuturor elevilor, atingerea standardelor curriculare de performanţă, pregătirea elevilor pentru o societate în schimbare.
 4. Promovarea activităţilor instructiv-educative bazate pe metode activ-participative, pe demersuri educaţionale inter şi trans – disciplinare, diferenţiate, stabilite conform nevoilor educaţionale individuale si/sau colective ale elevilor.
 5. Reconsiderarea tehnicilor de evaluare si a metodelor de examinare a performanţelor şcolare.
 6. Personalizarea şi diversificarea ofertei educaţionale: corelaţia dintre curriculum-ului naţional si CDS
 7. Monitorizarea si evaluarea întregii activităţi, pe baza indicatorilor specifici (rata de participare, grad de cuprindere, rata de abandon, % reuşită).

FUNCŢII

ACŢIUNI

TERMEN

RESPONSABILI

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

1. PROIECTARE

Elaborarea proiectului planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2013/2014

Noiembrie 2012

Consiliul de administraţie,

Consiliul profesoral,

Directori

Oferta curriculară în conformitate cu planul judeţean de şcolarizare
Elaborarea graficului de desfăşurare a pregătirii pentru examenele naţionale şi concursuri şcolare

Ianuarie 2013

Responsabilii comisiilor metodice

 

Graficele pregătirilor pentru examene naţionale şi concursuri şcolare.

2. ORGANIZARE

Popularizarea planurilor în învăţământ valabile în anul şcolar 2013/2014

Februarie 2013

Director,

Responsabilii comisiilor metodice

Utilizarea şi aplicarea corectă a planurilor cadru
Procurarea programelor şcolare la toate disciplinele din planurile de învăţământ

10.09.2012

Director adjunct,

Responsabilii comisiilor metodice

Programele valabile, aprobate de MECTS în anul şcolar 2012/2013
Informarea elevilor din clasele a XII a cu privire la metodologia MECTS pentru susţinerea examenelor naţionale

15.12.2012

Director adjunct,

Responsabilii comisiilor metodice ,

Profesori Diriginţi

Programele aprobate de MECTS pentru bacalaureat
Organizarea comisiilor metodice pe arii curriculare şi a consiliului pentru curriculum.

Septembrie 2012

Consiliul de administraţie, Consiliul profesoral Dosarele comisiilor metodice
Procurarea manualelor pentru elevii claselor IX-X

10.09.2012

Director, Bibliotecar Setul complet de manuale pentru fiecare elev
Întocmirea  planificărilor, planurilor de activitate al comisiilor metodice, conform indicaţiilor MECTS

15. 10. 2012

Director adjunct

Responsabilii comisiilor metodice

 

Dosarele comisiilor metodice

3. CONDUCEREA OPERAŢIONALĂ

Întocmirea orarului conform

normelor psihopedagogice

10.09.2012

Director,

Director adj

Respectarea recomandărilor

psihopedagogice privind

orarul şcolii

Monitorizarea parcurgerii curriculumului

Permanent

Director,

Director  Adjunct,

Resp. comisii metodice

Plan de asistenţe la ore şi fişe de asistenţă
Organizarea şi desfăşurarea

concursurilor şcolare şi

extracurriculare conform

calendarului ISJ şi MECTS

Permanent

 

Director Adjunct,

Resp comisii metodice

Participarea elevilor la aceste concursuri
Analiza ritmicităţii notării şi a frecvenţei elevilor

Lunar

Director adjunct Numărul de note în catalog în conformitate cu regulamentele în vigoare
Monitorizarea testării iniţiale şi a celor sumative pentru urmărirea progresului şcolar

Lunar

Director adjunct,

Responsabilii comisiilor metodice

Rapoartele comisiilor de

catedră privind progresul

şcolar

4. CONTROL, EVALUARE

Analiza semestrială şi anuală a întregii activităţi desfăşurate

Începutul

semestrului şi al

anului şcolar

Director,

Director adjunct,

Consiliul de administraţie

Materiale de analiză ale

Consiliului profesorilor şi ale

Consiliului de administraţie

Întocmirea documentaţiei necesare

pentru susţinerea examenelor

naţionale – opţiuni;

dosare de înscriere

Conform grafic ISJ

 

Director,

Director adjunct,

Secretariat,

Diriginţi cls. a XII a

 

Dosarele de înscriere ale absolvenţilor claselor  a XII a

 

Întocmirea documentelor şi a rapoartelor tematice curente şi speciale solicitate de ISJ, CCD, MECTS şi alţi parteneri educaţionali

Permanent

Director, Secretariat

 

Documente elaborate conform

standardelor şi în termenele

solicitate

 

Arhivarea şi păstrarea documentelor şcolare

Conform termenelor legale

Director, Secretariat Conformitate cu nomenclatorul arhivistic

5. MOTIVARE

Consultarea cu Consiliul Elevilor şi al părinţilor în vederea unor aspecte privind relaţiile profesor-părinţi

Permanent

Director,

Director Adjunct,

Prof. diriginţi

Formulare de opţiuni cu  semnăturile elevilor, cererile părinţilor

 

6. IMPLICARE/ PARTICIPARE

Participarea tuturor cadrelor didactice la activităţile desfăşurate de ISJ, CCD, MECTS în cadrul programului de formare continuă:

-          Preg. grade didactice

-          formatori

-          perfecţionări

-          metodişti

-          evaluare de manuale

Permanent

Director adjunct

Responsabili cu formarea continuă

 

Certificate/adeverinţe care atestă participarea la aceste stagii

 

7. FORMARE / DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ŞI PERSONALĂ

Participarea cadrelor didactice la examenele de obţinere a grd. didactice

Conform graficului

de desfăşurare a

gradelor

Director,

Responsabilii comisiei de monitorizare a act. de formare continuă

Certificate de obţinere a gradelor didactice

8. FORMAREA GRUPURILOR/ DEZVOLTAREA ECHIPELOR

Organizarea comisiilor de lucru, a comisiilor metodice, a comisiilor pentru organizarea examenelor  şi a examenului de bacalaureat şi a comisiei de acordare a burselor şi a altor ajutoare materiale elevilor

24. 09. 2012

Consiliul de administraţie,

Consiliul profesoral, Director,

Director adjunct

Componenţa comisiilor de

lucru în anul şcolar 2012/2013

Funcţionarea corespunzătoare

a comisiilor

 

II. DOMENIUL FUNCŢIONAL: RESURSE UMANE

Obiective:

 1. Eficientizarea activităţii manageriale din perspectiva descentralizării sistemului de învăţământ preuniversitar;
2.  Promovarea unui management al resurselor umane care să asigure creşterea calităţii şi eficientizarea activităţii
3.  Evaluarea nevoii de formare a personalului
4.  Asigurarea accesului la formarea continuă si perfecţionarea cadrelor didactice: grade didactice, formare continua obligatorie, formări prin CCD, mentorat, educaţie permanentă, formări prin proiecte comunitare,
5.  Sprijinirea cadrelor didactice in vederea accesului la proiecte cu finanţare externă
6.  îmbunătăţirea comunicării interne şi externe
7.  îmbunătăţirea activităţii comisiilor, consiliului profesoral, de administraţie, consiliului elevilor, etc.;
8.  Abordarea într-un nou context a conlucrării/colaborării între echipa managerială – CEAC
9. Consolidarea sistemului de control intern managerial

 

FUNCŢII

ACŢIUNI

TERMEN

RESPONSABILI

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

1. PROIECTARE

Elaborarea planului de şcolarizare în concordanţă cu strategia de dezvoltare şi dotarea materială a şcolii

Conform termen dat de ISJ

Director,

Cons. prof.,

Cons. adm.

Proiectul planului de

şcolarizare în conformitate cu

planul  şcolar judeţean

Elaborarea proiectului de încadrare în conformitate cu structura planului de şcolarizare şi a planului cadru de învăţământ

Conform grafic ISJ

Directori ,

Consiliul de administraţie

Secretariat

 

Corectitudinea proiectului de

încadrare cu personal didactic cu respectarea legislaţiei în vigoare

 

Dimensionarea compartimentelor în funcţie de normativele în vigoare

Când este cazul

Directori,

Serviciul administrativ

Proiectul statutului de funcţiuni pentru personalul nedidactic
Solicitarea continuităţii activităţii didactice pentru profesori cu gr. I aflaţi la limita de vârstă

Conform termen ISJ

Directori,

Cons. adm.,

Secretariat

Adrese către I.S.J.

2. ORGANIZARE

Constituirea claselor  a IX a pe baza rezultatelor obţinute la repartizarea computerizata

01. 09. 012

Directori,

Secretariat

Formaţiunile de lucru

la clase respectând ierarhia şi

solicitările

Constituirea grupelor de limbi moderne la clasele a IX a în funcţie de limbile studiate în gimnaziu şi opţiunile elevilor

1 – 15. 09. 2012

Resp. comisiei metodice

 

Formaţiunile de lucru

la clase respectând prevederile

legale

Repartizarea pe clase a elevilor transferaţi conform Regulamentului

1 – 15. 09. 2012

Consiliul administraţiei Formaţiunile de lucru la clase
Realizarea consilierii şi orientării şcolare a elevilor

Permanent

Director educativ,

Profesori diriginţi

Planificarea orelor de dirigenţie / consiliere

3.  CONDUCEREA OPERAŢIONALĂ

Încadrarea  personalului didactic conform planului cadru şi prevederilor statutului personalului didactic privind norma didactică

01. 09. 2012

Director Documente oficiale întocmite în conformitate cu metodologia MECT
Asigurarea acoperirii tuturor orelor cu profesori calificaţi

10. 09. 2012

Director Decizii ISJ; Cadre didactice calificate la toate disciplinele
Repartizarea profesorilor diriginţi la clase

15. 09. 2012

Director,

Consiliul de administraţie

Decizii ale consiliului de administraţie
Organizarea colectivelor de catedră şi desemnarea responsabilităţilor catedrelor şi colectivelor pe arii curriculare

15. 09. 2012

Directori,

Consiliul profesoral ,

Consiliul de administraţie

Funcţionarea eficientă a colectivelor de catedră
Realizarea fişelor posturilor pentru personalul didactic şi nedidactic

01. 12. 2012

Director ,

Secretariat

Fişele postului
Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor cu părinţii pe clase în vederea constituirii comitetelor de părinţi pe clase

23. 11. 2012

Director,

Responsabil comisia metodică a diriginţilor

Graficul şedinţelor

Procese verbale ale şedinţelor

Constituirea Consiliului părinţilor pe şcoală şi întâlnirea acestora în vederea  stabilirii responsabilităţilor

30. 11. 2012

Director Procesul verbal
Alcătuirea consiliului consultativ al elevilor si responsabilizarea acestora

20. 10. 2012

Director adjunct Procese verbal

Protocol acţiuni

Organizarea  serviciului pe  şcoală

15. 09. 2012

Director Adjunct Graficul cu serviciul pe şcoală
Revizuirea şi actualizarea Regulamentului de ordine

interioară

01. 10. 2012

Directori,

Consiliul de administraţie

Corelarea regulamentului de ordine interioară cu ROFUIP şi cu hotărârile CA, CP
Verificarea mediilor IX-XII, corectitudinea încheierii mediilor semestriale şi anuale

Decembrie 2013

Iulie 2013

Profesori diriginţi Declaraţii ale profesorilor diriginţi privind corectitudinea mediilor

4. CONTROL EVALUARE

Evaluarea anuală a personalului didactic şi nedidactic din subordine

15. 07. 2013

Directori, Consiliul de Adm. Corectitudinea acordării calificativelor şi completarea fişelor de evaluare

 

Întocmirea documentelor,  a rapoartelor tematice curente şi speciale solicitate de ISJ, MECTS, CCD, autorităţi locale

Permanent

Directori,

Secretariat

Rapoarte, procese verbale elaborate la termen
Întocmirea documentelor legale privind managementul resurselor umane: cataloage, registre matricole, foi matricole, condici de prezenţă

01.10. 2012

Director,

Secretariat

 

 

 

Documentele şcolare completate şi verificate în conformitate cu legislaţia în vigoare

 

Arhivarea şi păstrarea documentelor oficiale privind elevii si personalul

unităţii şcolare

Conform termenelor legale

Directori

Registru de arhivare a documentelor

5.  MOTIVARE

Repartizarea echitabilă în conformitate cu prevederile legale a stimulentelor materiale pentru elevi: burse, premii, ajutoare

Conform grafic

Director adjunct, Consiliul de administraţie,Comisia de stabilire a burselor

 

Registrul de procese verbale ale Consiliului de Administraţie

 

Repartizare echitabilă şi în conformitate cu prevederile legale ale stimulentelor materiale pentru personalul didactic, didactic auxiliar (propuneri pentru  gradaţii)

Februarie 2013

Consiliul de administraţie Registrele de procese verbale de la Consiliile profesionale şi consiliul de administraţie

 

6.  IMPLICARE / PARTICIPARE

Asigurarea cadrului instituţional pentru participarea personalului la procesul decizional prin colectivele de catedră, Consiliul pentru Curriculum , Consiliul de administraţie şi Consiliul profesoral

Permanent

Consiliul profesoral Procesele verbale de la consiliul profesoral şi consiliul de administraţie

 

Organizare de întâlniri periodice ale elevilor cu cadrele didactice, cu

conducerea liceului

Periodic

Directori,

Responsabil  comisia metodică a diriginţilor

Procese verbale
Încurajarea unei culturi  organizaţionale care să stimuleze comunicarea deschisă

Permanent

Cadrele didactice Plan managerial

7.  FORMARE/ DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

Formarea continuă prin participarea la cursurile organizate de instituţiile

abilitate

Permanent

Responsabilii comisiei de formare continuă Cereri de înscriere

Adeverinţe de participare la stagii de perfecţionare

Creşterea calităţii actului didactic prin aplicarea competenţelor dobândite

Asigurarea consilierii

elevilor privind orientarea

şcolară şi profesională

Conform planificării

Director Adjunct,

Diriginţi

Parteneriate de colaborare
Participarea la programe de

formare continua în

managementul educaţional

 

Program de perfecţionare ISJ

C.C.D

Directori,

Responsabilii comisiei metodice

 

Atestarea cadrelor didactice în management educativ

 

8.  FORMAREA / GRUPURILOR DEZVOLTAREA ECHIPELOR

Încurajarea unor culturi organizaţionale care să stimuleze comunicarea la nivelul claselor, cadrelor didactice

Permanent

Toate cadrele didactice Planificări dirigenţie

Comunicare şi transparenţă în luarea deciziilor

 

III.DOMENIUL FUNCŢIONAL: RESURSE FINANCIARE ŞI MATERIALE

        Obiective:

1. Gestionarea eficientă a resurselor existente
2. Continuarea demersurilor pentru reluarea lucrărilor la proiectul de reabilitare termica a clădirilor
3. Dezvoltarea parteneriatului şcoală – autorităţile publice locale în vederea amenajării spaţiului din curtea şcolii

Depunerea proiectelor de finanţare pentru dezvoltarea resurselor materiale şi umane.
5. Dezvoltarea resurselor materiale în vederea eficientizării procesului educaţional: amenajare laboratoare si cabinete in concordanta cu cerinţele curriculare

 

FUNCŢII

ACŢIUNI

TERMEN

RESPONSABILI

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

l. PROIECTAREA

Elaborarea proiectului de buget

Înainte de aprobarea bugetului anual

Director ,

Contabil şef

Proiectul de buget care să asigure o finanţare adecvată
Elaborarea proiectului de achiziţie al unităţii şcolare în vederea amenajării sălilor de clasă

15. 08  - 10. 09. 2012

Director, Contabil şef

 

Proiectul de buget corelat cu necesarul de achiziţii

 

Identificarea surselor extrabugetare de finanţare

Donaţii, sponsorizări, închirieri de spaţii

Permanent

Director ,

Contabil şef

 

Contracte, documente care atestă activităţi specifice

 

Începerea  reparaţiilor la clădirile existente

Înainte de aprobarea bugetului anual

Contabil şef, Administrator  Planul de reparaţii

2.  ORGANIZARE

Repartizarea bugetului primit conform legii, pe capitole şi articole bugetare

După aprobarea bugetului anual

Director,

Contabil şef

Bugetul aprobat

 

Procurarea fondurilor extrabugetare şi repartizarea lor conform priorităţilor

Permanent

Director,

Contabil şef

 

Contracte de sponsorizare, închirieri, cazări

 

3.  CONDUCERE OPERAŢIONALĂ

Pregătirea sălilor de clasă în vederea desfăşurării procesului de învăţământ în bune condiţii (săli de clasă, laboratoare, sală de sport). Amenajare cabinete

10. 09. 2012

Director,

Administrator

 

Pregătirea sălilor de clasă corespunzător standardelor în vederea asigurării calităţii în educaţie

 

Stabilirea planului de achiziţie

 

Permanent

Director,

Administrator

Asigurarea funcţionării liniei INTERNET

 

01.1 1. 2012

Director,

Administrator reţea

 

Contract, Funcţionarea permanentă

 

Aprovizionarea cu materiale consumabile necesare asigurării igienizării zilnice a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi

Permanent

 

Director,

Administrator

 

Existenţa materialelor consumabile

Repartizarea manualelor pentru elevii claselor IX -X prin biblioteca şcolară

17. 09. 2012

Director ,

Bibliotecar,

Profesori diriginţi

Existenţa manualelor  pentru  toţi elevii

Listele cu repartizarea manualelor pe clase şi elevi

Realizarea execuţiei bugetare

Trimestrial anual

Director,

Contabil şef

Dare de seama contabilă
Realizarea planului de achiziţie

Permanent

Director,

Contabil şef, Administrator

Achiziţionarea bunurilor planificate
Alocarea burselor

Lunar

Comisia de acordare a burselor,

Contabilul şef

Procesul verbal de stabilire a elevilor bursieri
Utilizarea fondurilor extrabugetare conform priorităţilor stabilite în proiectele şi programele şcolii

Permanent

Directori,

Responsabilii comisiei metodice

Cheltuirea eficientă a fondurilor cu respectarea legislaţiei în vigoare

4.  CONTROL  / EVALUARE

Încheierea exerciţiului financiar

Anual

Contabil şef Dare de seama contabilă
Evaluarea realizării planului de achiziţii

Permanent

Director,

Contabil şef

Evaluare obiectivă a achiziţiilor
Întocmirea documentelor şi a rapoartelor tematice privind managementul financiar solicitate de forurile ierarhice superioare

Permanent

Director,

Contabil şef

 

Situaţiile raportate la termenele stabilite

 

Arhivarea şi păstrarea documentelor financiare oficiale

Permanent

Contabil şef Dosarele cu acte financiar-contabile

5.   MOTIVARE

Stimularea materială conform legislaţiei în vigoare a cadrelor didactice care sunt implicaţi în programe

În funcţie de solicitări

Director Adjunct Acordarea stimulentelor materiale

6.  IMPLICARE / PARTICIPARE

Asigurarea transparenţei elaborării  şi execuţiei bugetare

Permanent

Director ,

Contabil şef

Darea de seamă contabilă trimestrială şi anuală cu respectarea  legilor în vigoare

7.  FORMARE / DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ŞI PERSONALĂ

Asigurarea formării specifice şi a consultanţei pentru personalul financiar şi administrativ

Permanent

Director,

Contabil şef

Colecţia de monitoare oficiale Cunoaşterea şi aplicarea corectă a legislaţiei

 

8.  FORMAREA GRUPURILOR / DEZVOLTAREA ECHIPELOR

Formarea echipei personalului administrativ

 

Permanent

Director,

Contabil şef, Administrator

Tematica concurs pentru ocuparea posturilor vacante

 

                                IV. DOMENIUL FUNCŢIONAL: DEZVOLTARE ŞI RELAŢII COMUNITARE

Obiective:

1.Consolidarea colaborării cu autorităţile publice locale: Primăria şi Consiliul Local, Poliţia, Jandarmeria, ISU, ONG-uri, Asociaţia Părinţilor, sindicat, în vederea asigurării unui mediu şcolar atractiv, sigur şi funcţional

2. Dezvoltarea proiectelor educaţionale prin promovarea unor activităţi educative formale şi nonformale având ca scop dezvoltarea educaţiei interculturale, antreprenoriale, de educaţie pentru sănătate si ale celor care pot să ofere sprijinul necesar în promovarea desegregării şcolare şi egalizării şanselor.

3.Dezvoltarea abilitaţilor in privinţa redactării proiectelor si managementului de proiect

4.Eficientizarea activităţii Comisiei pentru programe educative şcolare şi extraşcolare

5.Promovarea imaginii LTTAUTO prin marketing instituţional şi educaţional

FUNCŢII

ACŢIUNI

TERMEN

RESPONSABILI

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

1. PROIECTARE

Elaborarea programului de inspecţii şi interasistenţe şi valorificarea fişelor de evaluare a activităţii didactice

Octombrie 2012

Directori,

şefi de comisii metodice

 

Graficul de asistenţe

Planul de activităţi al comisiilor metodice

Fişe de evaluare

Întâlniri cu reprezentanţi ai agenţilor economici şi ai altor unităţi şcolare cu ocazii festive şi autorităţi locale

Decembrie 2012

Alte evenimente

 

Director Adjunct Invitaţii, afişe pliante, serbări şcolare
Elaborarea ofertei educaţionale pentru anul şcolar 2013/2014

Mai 2013

Directori,

Responsabilii comisiilor metodice

Participarea la târgul de oferte educaţionale

Oferta educaţională a şcolii

Elaborarea şi coordonarea aplicării procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii

Noiembrie 2012

Prof. Buzoianu Elena Baza de date şi informaţii privind calitatea serviciilor educaţionale furnizate

2.  ORGANIZARE

Întocmirea situaţiilor cu necesarul de lucrări, de reparaţii şi modernizări în anul şcolar 2013/2014

Ianuarie 2013

Directori,

Contabil şef, Administrator

Raportul administratorului întocmit în funcţie de priorităţile de reparaţii ale şcolii
Organizarea licitaţiilor şi încheierea contractelor de lucrări

Iunie 2013

Directori,

Comisia de licitaţii

Contracte , Caiete de sarcini , Devize

3.  CONDUCERE OPERAŢIONALĂ

Desfăşurarea activităţilor metodice

prin organizarea de activităţi demonstrative în cadrul catedrelor,

editarea de materiale metodice şi de

specialitate

Permanent

Responsabilii Comisiei metodice

 

Planurile de activitate

ale comisiei metodice,

Materiale elaborate de

cadrele didactice

 

 

Elaborarea unor programe speciale: de stimulare a elevilor cu performanţe în vederea participării la concursuri şcolare şi extracurriculare de educare a comportamentului civilizat, de întărire a ordinii şi disciplinei de editare a unor reviste şcolare

Permanent

Profesorii care realizează

activităţi de

perfecţionare

 

 

Graficul şedinţelor de pregătire si materialele realizate pentru pregătirea suplimentară a elevilor, Revistele şcolare
Elaborarea planurilor strategice

privind măsurile de îmbunătăţire a

calităţii

 

 

Semestrul I

Membrii comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii

 

Planuri anuale operaţionale,

Raport de autoevaluare instituţională

 

Protocoale şi convenţii încheiate cu Pompierii, Poliţie, Jandarmerie   Director Procese verbale „încheiate cu partenerii sociali
Îmbunătăţirea fondului de carte al bibliotecii

Periodic

Contabil şef

Bibliotecar

Registrul de inventariere al cărţilor
Continuarea reformei în învăţământ prin aplicarea legilor în vigoare

Permanent

Director

Consiliul profesorilor

Procese verbale de la şedinţe
Organizarea şedinţelor lectorate cu părinţii, dezbateri pentru prezentarea noii legislaţii din domeniul învăţământului.

Permanent conform graficului MECTS

Director

Şefii de catedră

 

Diseminarea corectă a tuturor informaţiilor privind legislaţia şcolară

 

Popularizarea rezultatelor obţinute de elevi la examene, olimpiade, concursuri interjudeţene şi extracurriculare

Permanent

Director Adjunct Oferta educaţională,

Articole din ziar,

Raportul privind starea calităţii procesului de instruire şi educare

4. CONTROL / EVALUARE

Analiza activităţii desfăşurate în şcoală, pe comisii metodice şi în consiliul de administraţie

Periodic

Directori ,

şefii de comisii metodice

Diagnoza corectă a situaţiei actuale Plan de măsuri eficiente
Elaborarea listelor cu criterii de evaluare pentru unităţile şcolare, cadre didactice şi concursuri şcolare

Semestrul II

Prof. coordonator comisie de evaluare şefii de comisii metodice

 

Criterii de evaluare adaptate unităţii noastre şcolare

5.  MOTIVARE

Asigurarea condiţiilor pentru cei ce doresc obţinerea participării la diverse cursuri de formare

În funcţie de solicitări

Directori Cereri de înscriere

6.  IMPLICARE / PARTICIPARE

Invitarea reprezentanţilor comunităţii locale la activităţile festive ale şcolii -   deschiderea anului şcolar, ziua şcolii, serbări  şcolare, proiecte educative

Ocazional

Director Invitaţii speciale pentru reprezentanţii comunităţii locale

Prezentarea  ofertei educaţionale

Aprilie  2013

Director,

Profesori de informatică

 

Panou publicitar,

Pliante

7. FORMARE  / DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ŞI PERSONALĂ

Organizarea cercurilor cu elevii pe discipline

Permanent

Resp. comisiilor metodice Programul de activitate al cercurilor şcolare
Participarea cadrelor didactice la cercurile metodice, la cursurile de perfecţionare  organizate de CCD şi consiliile profesorale cu temă

Program CCD grafic şedinţe consiliul  profesorilor

Director

 

Adeverinţe de perfecţionare, Procese verbale ale şedinţelor consiliilor.

 

8.  FORM ARE A GRUPURILOR  / DEZVOLTAREA ECHIPELOR

Constituirea comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii

 

Septembrie.2012

Directori

 

Proces verbal Consiliul profesoral Ordonanţa de urgenţă privind asigurarea calităţii

 

DIRECTOR,

Prof. Claudia PAVALASC